Algemene Voorwaarden :

 

Voor Low Elektro Shop Groothandel

 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Low Elektro : de gebruiker van de algemene voorwaarden. Koper : een wederpartij die een natuurlijke persoon is en  handelt wel of  niet in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Low Elektro  en de koper; klantenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een Koper,  die wel of niet  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Low Elektro  en een koper waarop Low Elektro  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Low Elektro , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Prijzen
1. Alle prijzen op de website van  Low Elektro  staan exclusief het huidig geldende BTW tarief.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Low Elektro  onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Low Elektro  heeft het recht om de koper,voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.
3. De producten van Low Elektro  worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
4. Indien de koper niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Low Elektro  alsmede de koper het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
5. Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Low Elektro  om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Low Elektro  is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief  BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Low Elektro  kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Low Elektro  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Low Elektro  anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Low Elektro  niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Low Elektro  op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Low Elektro . Bij Acceptatie ontvangt de koper een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.
2. Low Elektro  is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Low Elektro  dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst
1. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.
2. De koper is gerechtigd om de bestelling binnen 8 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De koper dient vooraf de retourzending te melden.  Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Low Elektro  behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.


Artikel 7 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Low Elektro .
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Low Elektro  hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Opgegeven levertijden van Low Elektro  zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Low Elektro  u dat via E-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Low Elektro  schriftelijk in gebreke te stellen. De koper is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Low Elektro  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Low Elektro  gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Low Elektro  ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 8 Garantie
1. Low Elektro  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Low Elektro .
3. De onder 1. genoemde garantie , mits ondersteund door de fabrikant , geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Low Elektro  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Low Elektro  vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Low Elektro  te retourneren en de eigendom daarover aan Low Elektro  te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Low Elektro , koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Low Elektro  in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

 

Artikel 9 Monsters en modellen
1. Indien door Low Elektro  een model of monster is getoond of verstrekt aan koper, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Low Elektro  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Low Elektro  te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Low Elektro  met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Low Elektro  gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Low Elektro  en op de wijze zoals door Low Elektro  aangegeven.

 

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 13 Prijsverhoging
1. Indien Low Elektro  met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Low Elektro  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

 

Artikel 14 Betaling
1. Betalingen aan Low Elektro  kunnen door niet geregistreerde kopers uitsluitend met betaling vooraf . We stellen de koper ook in staat om veilig te betalen met  Ideal . Aangezien dit proces online gebeurt, kan Low Elektro  direct uitleveren mits  mogelijk . Indien de koper gebruik maakt van vooruitbetaling, verzendt Low Elektro  de goederen zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Doorgaans duurt dit enkele werkdagen. De geregistreerde klanten  kunnen ook gebruik maken van achteraf betaling op rekening . De bestelling wordt direct uitgeleverd samen met een factuur. De factuur dient u binnen 14 dagen te voldoen.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd (op dit moment 8% per maand).
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Low Elektro  en de verplichtingen van de koper jegens Low Elektro  onmiddellijk opeisbaar.
6. Low Elektro  heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Low Elektro  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Low Elektro  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 15 Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
2. Low Elektro  is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.
3. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00
4. Indien Low Elektro  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart Low Elektro  voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Indien door Low Elektro  geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Low Elektro  jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Low Elektro  beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Low Elektro  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Low Elektro  of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Low Elektro  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Low Elektro  niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Low Elektro  worden daaronder begrepen.
3. Low Elektro  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Low Elektro  zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Low Elektro  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Low Elektro  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 20 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Low Elektro  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Low Elektro  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Low Elektro  en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.